Všeobecné obchodní podmínky
(„VOP“)

Tímto ujednáním mezi Vámi a společností Universal Safe Deposit a.s. se řídí Vaše používání produktu softwaru webových stránek MySafee a dalších služeb, které jsou souhrnně označovány pojmem „Služba MySafee“. Je nezbytné, abyste se seznámili a přečetli si následující podmínky a porozuměli jim. Kliknutím na souhlas s těmito podmínkami souhlasíte s tím, že tyto podmínky budou uplatňovány, pokud se ke Službě MySafee rozhodnete přistoupit a aktivně používat.

Společnost Universal Safe Deposit, a.s. (dále jen „USD“) je poskytovatelem Služby MySafee, která Vám umožňuje využívat určité internetové služby a součástí Služby je ukládání Vašeho obsahu (jako jsou např. Vámi zvolené dokumenty, smlouvy, správní a soudní rozhodnutí, finanční doklady a další dokumenty) a zpřístupnění tohoto obsahu na Vašich kompatibilních zařízeních a počítačích za podmínek uvedených v tomto ujednání. Aktivace Služby MySafee probíhá automaticky, pokud je používána na zařízeních se systémem Windows, Mac, iOS nebo Android. V případě potřeby můžete v nastavení Služby deaktivovat MySafee ve složce Nastavení. Poté, co bude Služba MySafee aktivována, bude obsah Vámi ukládaných dokumentů ukládán tak, abyste měli možnost k němu přistupovat anebo si jej nechat bezdrátově zasílat do dalších zařízení a počítačů, které podporují Službu MySafee.

Je důležité, abyste se seznámili a porozuměli těmto smluvním podmínkám a kliknutím na „souhlasím se smluvními podmínkami“ vyjádřili svůj souhlas s tím, že se tyto podmínky budou uplatňovat, pokud se rozhodnete používat a přistupovat ke Službě MySafee. Těmito smluvními podmínkami se bude řídit Vaše používání Aplikace MySafee. Na základě těchto podmínek a Vašeho rozhodnutí stát se Klientem Aplikace MySafee Vám umožníme ukládat do elektronického sejfu dokumenty, data a datové soubory podle Vašeho vlastního uvážení. Úvodem smluvních podmínek je třeba, abyste vzali na vědomí, že:


Všeobecné smluvní podmínky služby MySafee

1. UZAVŘENÍ SMLOUVY O UŽÍVÁNÍ APLIKACE

1.1. Zobrazení tlačítka s názvem „REGISTROVAT“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
1.2. Kliknutím Klienta na tlačítko „SOUHLAS S VOP“ je bezvýhradným přijetím návrhu ze strany Klienta a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
1.3. Klient rovněž vyjadřuje souhlas s těmito VOP a Provozovatel se o tom Klienta zavazuje informovat v uživatelském prostředí Aplikace.
1.4. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost ustanovení těchto VOP.
1.5. Uzavřením Smlouvy Klient akceptuje práva a povinnosti plynoucí mu ze Smlouvy těchto VOP a z ceníku zveřejněného na internetových stránkách www.MySafee.cz nebo www.MySafee.com. Vyjma placené varianty je možné při uzavření Smlouvy zvolit i variantu bezplatnou. Klient bere na vědomí, že k nehrazené variantě není poskytována technická podpora a taktéž je tato varianta funkčně odlišná od placené verze. Podoba bezplatné verze a rozsah funkcí se mohou měnit. Možnost využívání nehrazené varianty, nebo přechod na tuto variantu není Klientovi nikterak garantován. Rovněž není nikterak garantována dostupnost Aplikace a dat. V případě, že Klient bezplatnou Aplikaci MySafee FREE aktivně nevyužívá, může Provozovatel systému přikročit ke zrušení účtu za účelem uvolnění kapacity pro jiného klienta.
1.6. Nevyplývá-li ze Smlouvy něco jiného, má se za to, že byla uzavřena na dobu neurčitou. Užívání bezplatné verze MySafee FREE je omezeno maximální dobou 60 dnů.

2. DEFINICE POJMŮ POUŽÍVANÝCH VE SMLOUVĚ

Obchodní podmínky a uzavřená Smlouva definují jednotlivé výrazy v nich použité takto:
2.1. „Provozovatel“ je Společnost Universal Safe Deposit, a.s., se sídlem Londýnská 674/55, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 10668420 ve spolupráci se společností OPENSTORM AG, F. Nummer CHE-115.607.714, Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Švýcarsko.
2.2. „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem MySafee, mezi jejíž hlavní funkcionality patří funkce ukládání dokumentů Klienta, jeho rodinných příslušníků a dále pak všech smluvních dokumentů, rozhodnutí státních orgánů a finančních dokumentů, které Klient považuje za významné a rozhodl se je uložit do svého digitálního sejfu.
2.3. „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Klientem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Klientovi za podmínek uvedených v těchto VOP.
2.4. „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
2.5. „Klient“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.
2.6. „Klientský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je Klientovi zadána po zadání Přihlašovacích údajů.
2.7. „Přihlašovací údaje“ představují unikátní kombinace přihlašovacího jména Klienta a hesla zvoleného Klientem při registraci do Aplikace MySafee, včetně unikátního alfanumerického číselného kódu elektronického trezoru. Klient nemá právo tuto kombinace přihlašovacího jména a hesla nějak ukládat ani s kombinacemi nějak operovat.
2.8. „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
2.9. Uzavřená Smlouva a právní vztahy Poskytovatele a Klienta výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

3. PODMÍNKY SLUŽBY

3.1. Smlouva upravuje přístup a používání všech produktů a služeb vlastněných a nabízených společností USD, včetně aplikací, webových stránek, technologií, funkcí a souvisejícího softwaru (dále jen „Služby“).
Klient je oprávněn přistupovat a používat tyto Služby v souladu se Smlouvou, s pravidly ochrany osobních údajů a dalšími pravidly, která jsou obsahem těchto VOP.
3.2. Poskytovatel zůstává vlastníkem softwaru po celou dobu. Poskytovatel uděluje Klientovi omezenou, nevýhradní a nepřenosnou Licenci používání softwaru v souvislosti se Službami, a to v souladu se Smlouvou a VOP. Poskytovatel a další jeho smluvní poskytovatelé Licencí si zachovávají vlastnictví všech kopií softwaru, a to i po instalaci tohoto softwaru na zařízení Klienta.
3.3. Poskytovatel nevylučuje možnost pořízení Služby od třetí strany – prodejce, kterého k prodeji zmocnil Smlouvou o zajištění prodeje Aplikace MySafee. Na takové případy se mohou vztahovat samostatné podmínky takovéhoto prodejce. Klient bere na vědomí a souhlasí, že společnost USD může závazky z takto uzavřené dohody s třetí stranou vymáhat vůči Klientovi a jednotliví prodejci nemají oprávnění Poskytovatele činit žádné sliby nebo závazky. Poskytovatel je vázán pouze povinnostmi, které jsou uvedeny v těchto VOP.
3.4. Klient bere na vědomí, že pro vylepšování Aplikace bude čas od času nutná úprava funkce. Na jednotlivé verze Aplikace bude Klient upozorňován prostřednictvím e mailové adresy, která je přidružena k jeho účtu. Po oznámení může zákazník ukončit tuto Smlouvu ve lhůtě 30 dnů.
3.5. Software poskytovaný Klientovi může být aktualizován automaticky. V některých případech si bude muset Klient stáhnou a instalovat nejnovější softwarovou verzi. Veškeré tyto aktualizace poskytnuté Poskytovatelem se považují za Služby podléhající této Smlouvě, pokud nebude ze strany Poskytovatele určeno jinak. Nelze vyloučit, že některá aktualizace vyvolá nutnost stáhnout nejnovější verze softwaru tak, aby mohla být Služba používaná.
3.6. Klient výslovně bere na vědomí, že Poskytovatel nemá přístup k heslům zadaným Klientem a neexistuje způsob, kterým by Poskytovatel obnovil hesla týkající se účtu Klienta. Poskytovatel nenese odpovědnost, pokud nelze obsah elektronického sejfu dešifrovat kvůli ztrátě hesla.
3.7. Smlouva nezajišťuje společnosti Poskytovatele jakékoliv vlastnické právo k obsahu klientských souborů, ani duševního vlastnictví Klienta, a to s výjimkou omezených práv určených v přiměřeně nezbytném rozsahu proto, aby Poskytovatel mohl poskytovat Služby v souladu s touto Smlouvou.
3.8. Za účelem provozu a poskytování Služeb shromažďuje Poskytovatel určité nešifrované informace, které mohou obsahovat i osobní údaje. K tomu více v článku o zpracování údajů těchto VOP. Současně Klient souhlasí s tím, že při poskytování Služeb bude Poskytovatel spolupracovat se subjekty ve skupině Poskytovatele a s dalšími autorizovanými poskytovateli služeb.
3.9. Každá strana si ponechává veškerá práva a nároky na všech svých patentech, autorských právech, ochranných známkách, obchodních tajemstvích databází, doménových jménech, know-how a jakýkoliv dalších právech duševního vlastnictví, a to vyjma případů stanovených v této Smlouvě. Smlouva však neposkytuje, kromě případů uvedených v této Smlouvě, Klientovi žádná práva ani nároky na práva duševního vlastnictví společnosti Poskytovatele.
3.10. Data o Klientovi jsou uchovávána v systémech Provozovatele Aplikace po dobu trvání obchodního vztahu. Po jeho zániku Provozovatel Aplikace uchovává pouze data nezbytná pro plnění zákonných požadavků.
Omezení odpovědnosti Provozovatele Aplikace
3.11. Klient bere na vědomí, že se Poskytovatel zříká jakékoliv odpovědnosti při využívání bezplatných služeb, které jsou zájemci o placenou službu k dispozici bez jakékoliv záruky. Klient se může zaregistrovat k vyzkoušení Služby formou bezplatné Aplikace, která je provozovaná v omezeném rozsahu možnosti ukládání dat a funkcionality úpravy obsahu elektronického sejfu. Registrace pro bezplatnou zkušební verzi se považuje za propagační nabídku poskytovanou Provozovatelem s tím, že veškeré propagační akce mohou být ukončeny bez předchozího upozornění.
3.12. I v případě placených služeb Poskytovatel nebude vůči Klientovi ani vůči žádné jiné třetí straně odpovědný za neplnění nebo zpoždění či přerušení poskytování Služby v důsledku přírodní katastrofy, války, povodně, hromadných nepokojů, stávky a dalších skutečností naplňujících definici vyšší moci. Totéž platí o následcích jakékoliv jiné události, která se nachází mimo přiměřenou nebo možnou kontrolu Poskytovatele. Pokud jurisdikce některých států nepovolují vyloučení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody nebo osobní zranění, která znamenají, že omezení některých rizik nemusí platit, tak v těchto jurisdikcích bude odpovědnost Poskytovatele omezena v rozsahu největšího rozsahu, který povoluje zákon v rámci té které jurisdikce.
3.13. Pro případ celkové odpovědnosti Provozovatele Aplikace za jakýkoliv nárok vznesený na základě právního vztahu založeného Smlouvou a těmito VOP si smluvní strany sjednaly, že výše škody nepřevýší a je omezena do částky odpovídající výši uhrazených částek za užívání Aplikace v předcházejícím kalendářním roce. Pokud nelze určit maximální náhradu škody dle předchozí věty, odpovídá tato maximální náhrada škody součtu částek zaplacených uživatelem za užívání Aplikace v aktuálním kalendářním roce.

4. POŽADAVKY PODMIŇUJÍCÍ UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

4.1. K užívání Aplikace je třeba přístup k síti internet a internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer a/nebo Google Chrome a/nebo Mozilla Firefox a/nebo Opera a/nebo Safari – vždy v aktuální verzi, kterou výrobce nabízí.
4.2. Užívání Služby MySafee zahrnuje i možnost uzavírat smlouvy a provádět transakce elektronickou formou. Klient bere na vědomí, že jeho elektronická podání stvrzující jeho souhlas a úmysl být takovými smlouvami a transakcemi vázán a uhradit příslušné platby, včetně souhlasu a úmyslu být vázán elektronickými podáními, se vztahuje na všechny záznamy, které souvisí se všemi transakcemi, které Klient v rámci této Služby uzavřel, a to včetně oznámení o zrušení smluv, přihlášek a registrací.
4.3. Z důvodu zabránění překročení kapacity úložiště je Poskytovatel oprávněn ukládané dokumenty zmenšovat tak, aby každý z ukládaných dokumentů byl upraven na rozsah 1 MG.

5. POVINNOSTI KLIENTA

5.1. Podmínkou pro využívání Služeb je Váš souhlas s tím, že se zdržíte nahrávání, sdílení nebo ukládání souborů, které:
- porušují nebo zneužívají práva duševního vlastnictví, práva na ochranu údajů, práva na ochranu soukromí nebo jakýkoliv jiný druh práv,
- představují projevy nenávisti, ať již jsou namířeny proti jednotlivci nebo skupině a jsou založeny na rase, víře, náboženské příslušnosti, národnímu původu, sexuální orientaci nebo jazyku jednotlivce nebo skupiny,
- propagují výrobu tabákových nebo nelegálních drog, propagující hazardní hry nebo prodej a užívání alkoholu, rasismus, násilí nebo nenávist.
- souvisí s dětskou pornografií, pomlouvačstvím, vulgárními nebo neslušnými výrazy nebo data, která jsou nepravdivá, zavádějící nebo klamavá,
- jinak porušují příslušné zákony nebo předpisy státu, jejichž jurisdikci podléhá Klient.

6. POVINNOSTI POSKYTOVATELE

6.1. Poskytovatel je povinen zajistit vysokou míru dostupnosti Aplikace v národních jazycích Klienta na bázi on-line připojení s maximální mírou bezpečnosti a anonymity Klienta.
6.2. Poskytovatel je povinen při pokusech o odhadnutí přístupových hesel přístup neoprávněným uživatelům zablokovat. Dále je povinen ukládaná data šifrovat a komunikaci mezi serverem a Klientem šifrovat pomocí Secure Socket Layer (SSL) - bezpečnostním certifikátem.
6.3. Poskytovatel nebude nikdy shromažďovat ani ukládat soubory Klienta, šifrovací klíče a hesla v nezašifrované nebo invertibilní podobě. Šifrovaný obsah a odpovídající šifrovací klíče může dešifrovat pouze Klient a osoby, se kterými je Klient výslovně sdílí. Poskytovatel tedy není schopen dešifrovat šifrovaný obsah, proto k tomuto obsahu ani nemá přístup. Poskytovatel nemůže použít šifrovaný obsah dokumentů Klienta k identifikaci žádného jednotlivce.

7. PLACENÍ SLUŽBY, UKONČENÍ SLUŽBY

7.1. Úhrada za užívání Aplikace MySafee nebo MySafee CRYPTO se řídí platným ceníkem, který je součástí Aplikace na www.mysafee.com. Uživatel může provádět platby všemi platebními metodami označenými v Aplikaci, a to ve všech měnách označených v ceníku Poskytovatele služeb. Platby jsou zpracovávány pomocí platební brány. U Služby MySafee CRYPTO je akceptováno platba v kryptoměnách označených v ceníku poskytovaných služeb.
7.2. Za výpověď užívání Služby je považováno ukončení předplatby ze strany Klienta. V tomto případě končí oprávnění Klienta využívání Služby uplynutím 60 dnů od ukončení plateb Klienta. Poskytovatel Služby vyzve Klienta k úhradě dlužné částky a pokud ani ve výpovědní lhůtě v trvání 60 dnů Klient neobnoví své předplatné, má se za to, že poskytování Služby je ukončeno uplynutím této 60denní lhůty. Poskytovatel Služby je oprávněn poskytování Služby vypovědět též se 60denní výpovědní lhůtou. Bude-li zjištěno porušení povinnosti Klienta podle těchto VOP, a to zejména v případě, že bude jakýmkoliv způsobem zjištěno, že v elektronickém sejfu jsou ukládány dokumenty, jejichž ukládání tyto VOP výslovně zakazují.
7.3. Jako Klient jste oprávněn přistupovat, upravovat nebo mazat dokumenty v rámci šifrovaného obsahu Vašeho elektronického sejfu. Pro případ, že ukončíte poskytování služeb MySafee, dojde po uplynutí 60denní výpovědní lhůty a po uplynutí další dodatečné lhůty v trvání dalších 60 dnů k automatickému smazání Vašeho šifrovaného obsahu sejfu. Z důvodu podpory a v zájmu zachování Vašeho šifrovaného obsahu bude tento obsah uchováván ještě po dobu 60 dnů od data, kdy ukončíte užívání placené Služby MySafee. Klient tedy bere na vědomí, že po uplynutí těchto dat bude šifrovaný obsah sejfu zničen takovým způsobem, že jeho obnovení již nebude možné a nebude k dispozici nikomu, ani Klientovi.

8. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výš uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
8.2. Při používání Služby, vytváření a používání účtu Klienta mohou být Klientem zadávána nezašifrovaná data, která mohou zahrnovat osobní údaje, které Poskytovatel potřebuje zpracovávat pro poskytování Služby. Jedná se o tzv. registrační informace, které jsou zadávány v nešifrované podobě jako identifikační kontaktní údaje, které jsou požadované při registraci a slouží jako fakturační údaje, popř. jako platební údaje.
8.3. Pokud Klient využije pro komunikaci s Poskytovatelem elektronickou komunikaci, bude pro tyto účely ve výchozím nastavení použita e-mailová adresa přidružená k účtu Klienta. Tato e-mailová adresa může být použita i k ověření sdílení informací mezi Poskytovatelem a Klientem. Klient bere na vědomí, že uvedené informace elektronické komunikace budou viditelné pro Klienta v postavení žadatele a pro další uživatele, kteří disponují právy pro přístup k danému souboru, složce nebo zadané e-mailové adrese.
8.4. Klient je oprávněn přijmout rozhodnutí o sdílení dalších informací, včetně osobních údajů, v případě, že se rozhodne kontaktovat program klientské podpory nebo prodeje, popřípadě se rozhodne k odeslání formuláře uveřejněného na webových stránkách Poskytovatele nebo se rozhodne k jiné formě komunikace s Poskytovatelem. Je výhradně na rozhodnutí Klienta, jaká data poskytne Poskytovateli s tím, že zpracování těchto údajů bude založeno na souhlasu Klienta s jejich zpracováním.
8.5. Klient bere na vědomí, že MySafee, jako Služba poskytovaná prostřednictvím internetu, shromažďuje určité informace, které jsou ukládány do souborů protokolu při práci Klienta s jeho webovou stránkou nebo Službou. Tyto informace zahrnují adresy internetového protokolu (IP adresy), dále pak typ prohlížeče, operační systém, identifikační čísla přidružená k zařízením Klienta po dobu přístupu a chybové protokoly.
8.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo spolupracovat s obchodními partnery, kteří Poskytovateli generují potencionální klienty, zajišťují prodej a propagaci produktu. Od těchto partnerů je Poskytovatel oprávněn dostávat informace o budoucích klientech, a to včetně fakturačních údajů, kontaktních informací, názvů a registrací obchodních společností. Stejně tak může Poskytovatel od smluvních partnerů obdržet informace o spolupráci Klienta s webovými stránkami Poskytovatele či případnými on-line reklamami.
8.7. Vaše osobní údaje může Poskytovatel používat zejména pro poskytování Služby, tedy při poskytování a údržbě Vašeho Klientského účtu, k fakturaci, ke komunikaci, kterou představuje zejména technické upozornění, aktualizace, bezpečnostní upozornění nebo administrativní správy. Další využití Vašich osobních údajů je přípustné v rámci rozvoje služeb, tedy agregovaných webových statistik nebo k analýze určité nové funkce. Dále je údaje možno použít k zasílání marketingových sdělení, a to i prostřednictvím aplikací jiných společností, například na platformách jako je Facebook a Google. Vaše osobní údaje můžeme použít i k zabezpečení Vašeho profilu, ověřování účtu, popř. ke sledování podezřelé nebo podvodné aktivity, která by mohla ohrozit bezpečnost a anonymitu Vašeho elektronického sejfu.
8.8. Poskytovatel může předávat osobní údaje, pokud to vyžadují příslušné právní předpisy nebo pokud je takové jednání nezbytné k dodržení zákonů, otázek národní bezpečnosti nebo vymáhání práva. Stejně tak bude Poskytovatel muset sdílet osobní údaje za účelem ochrany práv a zájmů Poskytovatele, k ochraně bezpečnosti Klienta nebo bezpečnosti ostatních, popř. k vyšetřování podvodu nebo jiné závažné trestné činnosti v souvislosti s platnými zákony.

9. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM SOUBORŮ COOKIES

9.1. Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.
9.2. Druhy souborů cookies
Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.
9.3. Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.
9.4. Tento souhlas je udělen na dobu 10 let.
Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.
9.5. Účel použití souborů cookies
Soubory cookies využíváme pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

10. OBECNÉ

10.1. Ujednání těchto VOP tvoří úplnou dohodu mezi Klientem a společností USD. Upravuje užívání Služby MySafee a zcela nahrazuje jakákoliv předchozí ujednání mezi Klientem a Poskytovatelem v souvislosti se Službou MySafee.
10.2. Pokud bude kterákoliv část tohoto ujednání shledána neplatnou či nevynutitelnou, bude taková část vykládána v souladu s příslušnými právními normami tak, aby v maximální možné míře odrážela původní záměry smluvních stran a zbývající části si zachovají plnou platnost a účinnost. Pokud Poskytovatel nebude uplatňovat či vymáhat jakékoliv právo nebo ustanovení ujednání obsažených ve Smlouvě, nezříká se tím dalšího uplatňování takového práva či ustanovení.
10.3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
10.4. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem Služby a Klientem bude probíhat výhradně elektronicky, a to prostřednictvím e-mailu info@mysafee.com. V případě písemné komunikace se za doručovací adresu považuje adresa sídla Poskytovatele Služby v Praze 2, Londýnská 674/55.
10.5. Tyto VOP jsou uveřejněny na webových stránkách Poskytovatele Služby www.mysafee.com. Účinnost těchto VOP nastává dnem 1.10.2022.

Universal Safe Deposit, a.s.